Lý thuyết số 0 trong phép cộng (toán lớp 1)


Lý thuyết số 0 trong phép cộng

          

3 + 0 = 3                         0 + 3 = 3                 3 + 0 = 3 ; 0 + 3 = 3; 3 + 0 = 0 + 3