Lý thuyết Phương trình quy về phương trinh bậc hai.


Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:

A. Kiến thức cơ bản:

1. Phương trình trùng phương:

- Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:

ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0)

-Giải phương trình trùng phương ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0)

+ Đặt x2 = t, t ≥ 0.

+ Giải phương trình at2 + bt + c = 0.

+ Với mỗi giá trị tìm được của t, lại giải phương trình x2 = t.

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức:

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, ta làm như sau:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thỏa mãn điều kiện xác định, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu