Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 4 (toán lớp 1)


Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 4

                     

4 - 1 = 3                   4 - 2 = 2                             4 - 3 = 1

                                 

3 + 1 = 4                                                 2 + 2 = 4

1 + 3 = 4                                                 4 - 2 = 2

4 - 1 = 3

4 - 3 = 1