Lý thuyết phép trừ - Toán 4


a) 865279 - 450237 = ?

a) 865279 - 450237 = ?

865279 - 450237 =.....

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:

9 trừ 7 bằng 2, viết 2

7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 trừ 2 bằng 0 viết 0

5 trừ 0 bằng 5, viết 5

6 trừ 5 bằng 1, viết 1

8 trừ 4 bằng 4, viết 4

b) 647253 - 285749 = ?

647253 - 285749 =...

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:

13 trừ 9 bằng 4 viết 4 nhớ 1

4 thêm 1 bằng 5l 5 trừ 0 bằng 0.

12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1

5 thêm 1 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1 , viết 1

14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan