Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4 (toán lớp 1)


Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4.

                           

3 + 1 = 4                             2 + 2 = 4                        1 + 3 = 4

3 + 1 = 4

1 + 3 = 4

2 + 2 = 4