Lý thuyết phát tán của quả và hạt


Qủa và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau

Qủa và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán. Con người cũng đã giúp cho quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp nơi.

Bài viết liên quan