Lý thuyết phân số thập phân


Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

a) Các phân số:  ;  ;  ; ... có mẫu số là 10; 100; 1000; ... gọi là các phân số thập phân.

b) Nhận xét:   ;  ; ....

Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.