Lý thuyết nhân với số có một chữ số


a) 241324 x 2 = ?

a) 241324 x 2 = ?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

b) 136204 x 4 = ?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

4 nhân 4 bằng 16, viết 16 nhớ 1

4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.

4 nhân 2 bằng 8, viết 8

4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2

4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1

4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5