Lý thuyết nhân số đo thời gian với một số

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

a) Ví dụ 1: Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút.

a) Ví dụ 1: Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép nhân:

1 giờ 10 phút x 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy 1 giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút.

b) Ví dụ 2: Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép nhân:

3 giờ 15 phút x 5 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

(75 phút = 1 giờ 15 phút)

Vậy : 3 giờ 15 phút = 16 giờ 15 phút.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan