Lý thuyết nhân một số với một hiệu


Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:

Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:

3 x ( 7 -5) và 3 x 7 - 3 x 5

Ta có: 3 x ( 7 -5)  = 3 x 2 = 6

         3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15 = 6

Vậy 3 x ( 7 -5) = 3 x 7 - 3 x 5

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

              a x (b -c) = a x b - a  x c


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan