Lý thuyết nhân một số với một hiệu


Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:

Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:

3 x ( 7 -5) và 3 x 7 - 3 x 5

Ta có: 3 x ( 7 -5)  = 3 x 2 = 6

         3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15 = 6

Vậy 3 x ( 7 -5) = 3 x 7 - 3 x 5

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

              a x (b -c) = a x b - a  x c


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay