Lý thuyết mở rộng khái niệm về phân số.


Tóm tắt lý thuyết khái niệm phân số.

1. Tóm tắt lý thuyết.

Người ta gọi  với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là .