Lý thuyết. Khối lượng riêng, trọng lượng riêng


- Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

1. Khối lượng riêng.

- Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

D= m/V.

Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3.

2. Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

d = P/V.

3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d= 10D.