Lý thuyết khái niệm số thập phân


Các số 0,1; 0,01; 0,001 được gọi là số thập phân.

a) 

1 dm hay m còn được viết thành 0,1m.

1cm hay  m còn được viết thành 0,01m

1mm hay  m còn được viết thành 0,001m

Các số thập phân  được viết thành 0,1; 0,01; 0,001.

0,1 đọc là: không phẩy một; 0,1 = 

0,01 đọc là: không phẩy không một; 0,01 = 

0,001 đọc là: không phẩy không không một; 0,001 = 

Các số 0,1; 0,01; 0,001 được gọi là số thập phân.

b) 

5 dm hay m còn được viết thành 0,5m.

7cm hay  m còn được viết thành 0,07m

9mm hay  m còn được viết thành 0,009m

Các số thập phân  được viết thành 0,1; 0,01; 0,001.

0,5 đọc là: không phẩy một; 0,5 = 

0,07 đọc là: không phẩy không một; 0,07 = 

0,001 đọc là: không phẩy không không một; 0,009 = 

Các số 0,5; 0,07; 0,009 được gọi là số thập phân.