Lý thuyết hỗn số (tiếp theo)


- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

 = 2 +  =  =  .

Ta viết gọn: 

 =  =  .

Nhận xét: Có thể viết hỗn số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.