Lý thuyết hỗn số


Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.

- Có hai cái bánh và \( \frac{3}{4}\) cái bánh.

Ta nói gọn là có 2 và \( \frac{3}{4}\) cái bánh và viết gọn là \( 2\frac{3}{4}\) cái bánh.

\( 2\frac{3}{4}\) gọi là hỗn số.

2 và \( \frac{3}{4}\) hay 2 + \( \frac{3}{4}\) viết thành \( 2\frac{3}{4}\)

\( 2\frac{3}{4}\) đọc là: hai và ba phần tư.

\( 2\frac{3}{4}\) có phần nguyên là 2, phần phân số là \( \frac{3}{4}\).

Phần phân số của hốn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.

Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.