Lý thuyết hình tam giác (toán lớp 1)


Hình tam giác.

                               

Hình tam giác                     Hình tam giác                 Hình tam giác