Lý thuyết hai đường thằng vuông góc


Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc nhau.

Kéo dài hai cạnh BC và DC  của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc nhau.

Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh O

Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau