Lý thuyết hai đường thẳng song song - Toán 4


Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng song song với nhau.

Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau