Lý thuyết góc nhọn, góc tù, góc bẹt


Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.

a) 

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB. 

Góc nhọn bé hơn góc vuông

b) 

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON

Góc tù lớn hơn góc vuông

c) 

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD

Góc bẹt bằng hai góc vuông