Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn


1. Công thức tính diện tích hình tròn.

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức 

                                 S = π. R2

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình quạt no được tính theo công thức:

                        S = \(\frac{\pi R^{2}n^{\circ}}{360^{\circ}}\) hay S = \(\frac{l\pi }{2}\)

(l là độ dài cung no của hình quạt)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu