Lý thuyết đề-xi- vuông - Toán 4


Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông

Đề-xi-mét vuông là diện tích của hìn vuông có cạnh dài 1dm

DDeeff-xi-mét vuông viết tắt là dm2  

Ta thấy hình vuông 1 dm2 gồm 100 hình vuông  1 cm2

1 dm2  = 100 cm2