Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 08:35:13

Lý thuyết chia một tổng cho một số


Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

             (35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 :7

Ta có: (35 + 21) : 7  = 56 :7 = 8

           35 : 7 + 21 :7 = 5 + 3 = 8

Vậy (35 + 21) : 7  = 35 : 7 + 21 :7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay