Lý thuyết chia một tổng cho một số


Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

             (35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 :7

Ta có: (35 + 21) : 7  = 56 :7 = 8

           35 : 7 + 21 :7 = 5 + 3 = 8

Vậy (35 + 21) : 7  = 35 : 7 + 21 :7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.