Lý thuyết các số sau chữ số


a) Đơn vị - Chục - Trăm

a) Đơn vị - Chục - Trăm 

: 1 đơn vị. Viết số 1

: 1 chục. Viết số: 10

: 1 trăm. Viết số: 100

b) Ngìn - chục nghìn - trăm nghìn

 : 10 trăm = 1 nghìn. Viết số: 1000

10 nghìn = 1 chục nghìn. Viết số 10 000

10 chục nghìn = 100 nghìn. Viết số: 100 000

Viết số: 432516

Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu.