Lý thuyết biểu thức có chứa hai chữ


Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được...con cá.

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được...con cá. Em câu được...con cá. Cả hai anh em câu được...con cá.

Số cá câu được có thể là:

a+ b là biểu thức có chứa hai chữ

- Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b

- Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá tị của biểu thức a + b

- Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá tị của biểu thức a + b

Mỗi lần thay chữ số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan