Lý thuyết bé hơn, dấu < (toán lớp 1)


Dấu bé hơn.

          

               

1  < 2                              2 < 3

Một bé hơn hai                  hai bé hơn ba.