Lý thuyết bằng nhau. dấu = (toán lớp 1)


Dấu bằng.

           

                               

3 = 3                                                 4 = 4

ba bằng ba                                      bốn bằng bốn

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan