Lý thuyết bằng nhau. dấu = (toán lớp 1)


Dấu bằng.

           

                               

3 = 3                                                 4 = 4

ba bằng ba                                      bốn bằng bốn