Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 84 trang 84 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tìm hình chữ nhật bài 2 đo kích thước của hình

A. Kiến thức cần nhớ

Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.

B. Bài tập

Bài 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải

+ Hình \(MNPQ\) và hình \(ERTU\) là hình chữ nhật

+ Hình \(ABCD\) và hình \(EGHI\) không phải là hình chữ nhật

Bài 2. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

Giải

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

 + Hình chữ nhât \(ABCD\) có : \(AB = CD = 4cm\)

                                         \(AD = BC = 3cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNPQ\) có: \(MN = PQ = 5cm\)

                                        \(MQ = NP = 2cm\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay