Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 31 trang 31 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính nhẩm bài 2 một tuần có 7 ngày

Kiến thức cần nhơ

7 x 1 = 7                           7 x 6 = 42

7 x 2 = 14                         7 x 7 = 49

7 x 3 = 21                         7 x 8 = 56

7 x 4 = 28                         7 x 9 = 63

7 x 5 = 35                         7 x 10 = 70

+ Bài tập

Bài 1. Tính nhẩm:

7 x 3 =                          7 x 4 = 

7 x 5 =                          7 x 2 = 

7 x 7 =                          7 x 10 = 

7 x 8 =                          7 x 9 = 

7 x 6 =                          7 x 1 = 

0 x 7 =                          7 x 0 = 

Giải:

Học sinh nhẩm và ghi:

7 x 3 = 21                        7 x 4 = 28

7 x 5 = 35                        7 x 2 = 14

7 x 7 = 49                        7 x 10 = 70

7 x 8 = 56                        7 x 9 = 63

7 x 6 = 42                        7 x 1 = 7

0 x 7 = 0                          7 x 0 = 0

Bài 2. Một  tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Giải:

Số ngày của 4 tuần lễ là:

7 x 4 = 28 ( ngày)