Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 103 trang 116 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ Bài 1, 2 Quy đồng mẫu số các phân số

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số:

a)              b)            c) 

Giải

 

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

 và           b)  và                c)  và 

Giải