Lý thuyết, bài 1, bài 2 tiết 103 phép chia (trang 107 sgk)


Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu),Bài 2: Tính.

Kiến thức cơ bản:

6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô.

Ta có phép chia để tìm số ô trong mỗi phần:

6 : 2 = 3.

3 x 2 = 6 Đọc là Sáu chia hai bằng ba.

Dấu: gọi là dấu chia.

Viết là: 6 : 2  = 3.

Ta có phép chia để tìm số phần, mỗi phần có 3 ô:

6 : 3 = 2

Đọc là Sáu chia ba bằng hai.

Nhận xét:

Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

 

Mẫu: 4 x 2 = 8

8 : 2 = 4

8 : 4 = 2

a) 3 x 5 = 15

b) 4 x 3 = 12

c) 2 x 5 = 10

Bài 2: Tính:

a)                                                b)

 3 x 4 =                                       4 x 5 =                   

12 : 3 =                                     20 : 4 =

12 : 4 =                                     20 : 5 =

Bài giải:

a) 3 x 5 = 15                   b) 4 x 3 = 12                       c)   2 x 5 = 10

15 : 5 = 3                         12 : 3 = 4                              10 : 5 = 2

15 : 3 = 5                         12 : 4 = 3                              10 : 2 = 5

Bài 2: 

a)                                                b)

 3 x 4 = 12                                      4 x 5 =  20                 

12 : 3 = 4                                      20 : 4 = 5

12 : 4 = 3                                      20 : 5 = 4

Bài viết liên quan