Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 132 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Số ?,Bài 3: Tính.

Kiến thức cần nhớ:

1. Phép nhân có thừa số 1

a) 

1 x 2 = 1 + 1 = 2 ,            vậy 1 x 2 = 2

1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3,       vậy 1 x 3 = 3

1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4,  vậy 1 x 4 = 4.

Số 1 nhân với số nào đó cũng bằng chính số đó.

b)

2 x 1 = 2                   3 x 1 = 3                       4 x 1 = 4

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

2. Phép chia cho 1

1 x 2 = 2, vậy 2 : 1 = 2

1 x 3 = 3, vậy 3 : 1 = 3

1 x 4 = 4, vậy 4 : 1 = 4

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Bài 1: Tính nhẩm:

1 x 2 =                        1 x 3 =                     1 x 5 = 

2 x 1 =                        3 x 1 =                     5 x 1 =                     1 x 1 =

2 : 1 =                        3 : 1 =                      5 : 1 =                     1 : 1 =

Bài 2: Số ?

.. .x 2 = 2                      5 x ...= 5                      ....: 1 = 3

... x 1 = 2                      5 : ...= 5                      ....x 1 = 4

Bài 3: Tính:

a) 4 x 2 x 1 =                     ; b) 4 : 2 x 1 =                          c) 4 x 6 : 1 =

Bài giải:

Bài 1:

1 x 2 = 2                        1 x 3 = 3                   1 x 5 = 5

2 x 1 = 2                        3 x 1 = 3                   5 x 1 = 5                    1 x 1 = 1

2 : 1 = 2                        3 : 1 = 3                    5 : 1 = 5                    1 : 1 = 1

Bài 2:

1 x 2 = 2                      5 x 1 = 5                     3 : 1 = 3

2 x 1 = 2                      5 : 1 = 5                     4 x 1 = 4

Bài 3:

a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8                  

b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2                        

c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24