Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 130 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là,Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là,Bài 3:a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

Kiến thức cần nhớ:

Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB, BC và CA.

Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:

3cm + 5cm + 4cm = 12cm

Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12cm.

Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là DE, EG, GH và HD.

Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là:

3cm + 2cm + 4cm + 6cm = 15cm.

Ta nói rằng: CHu vi hình tứ giác DEGH là 15cm.

Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác (hình tứ giác) là chu vi của hình đó.

Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b)20dm, 30dm và 40dm.

c)8cm, 12cm và 7cm.

Mẫu: Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 3dm, 4dm,5dm và 6dm.

b)10cm, 20cm, 10cm và 20cm.

Bài 3:

 

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Bài giải:

Bài 1:

b) CHu vi hình tam giác ABC là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác ABC là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

Bài 2:

a) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

Đáp số: 18dm.

b) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm.

Bài 3:

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.