Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 122 sgk toán lớp 2


Bài 1: Đã tô màu hình nào ?,Bài 2: Hình nào đã tô màu hình vuông ?,Bài 3: Hình nào đã khoanh số con vịt ?

Kiến thức cần nhớ: 

Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau. Lấy một phần, được một phần năm hình vuông. Một phần năm viết là: 

Bài 1: Đã tô màu  hình nào ?

                       

A.                              B.                          C.                                 D.

Bài 2: Hình nào đã tô màu  hình vuông ?

                 

A.                            B.                          C.                           D.

Bài 3: Hình nào đã khoanh  số con vịt ?

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1: Đã tô màu   của hình A, hình D.

Bài 2: Hình A, hình C đã tô màu   số hình vuông.

Bài 3: Hình a đã khoanh    số con vịt.