Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 2


Bài 1: Đã tô màu hình nào ?,Bài 2: Hình nào có số ô vuông đã được tô màu ?,Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con thỏ.

Kiến thức cần nhớ:

Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. Lấy một phần, được một phần tư hình vuông. Một phần tư viết là: 

Bài 1: Đã tô màu  hình nào ?

                            

A.                     B.                     C.                                  D.

Bài 2: Hình nào có  số ô vuông đã được tô màu ?

                                   

A.                      B.                             C.                         D.

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào    số con thỏ:

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu  hình A, hình B, hình C.

Bài 2: Hình A, hình B, hình D có  số ô vuông đã được tô màu.

Bài 3: Hình A đã khoanh tròn vào  số con thỏ.