Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 118 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau,Bài 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng.

Kiến thức cần nhớ:

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

4 x 3 = 12

12 : 4 = 3

Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 4 =                                12 : 4 =                              24 : 4 =

16 : 4 =                              40 : 4 =                              20 : 4 =

4 : 4 =                                28 : 4 =                              36 : 4 =

                                                                                  32 : 4 =

Bài 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh ?

Bài 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng ?

Bài giải:

Bài 1:

8 : 4 = 2                               12 : 4 = 3                               24 : 4 = 6

16 : 4 = 4                              40 : 4 = 10                             20 : 4 = 5

4 : 4 = 1                                28 : 4 = 7                              36 : 4 = 9

                                                                                        32 : 4 = 8

Bài 2:

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 3:

Số hàng xếp được là:

32 : 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng.