Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 113 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ,Bài 3: Số ?

Kiến thức cần nhớ:

3 : 3 = 1                                 

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

3 x  4 = 12

12 : 3 = 4

Bài 1: Tính nhẩm:

 6 : 3 =                                3 : 3 =                                  15 : 3 =

 9 : 3 =                              12 : 3 =                                  30 : 3 =

18 : 3 =                             21 : 3 =                                   24 : 3 =

                                                                                     27 : 3 =

Bài 2: Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi lớp có mấy học sinh ?

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2                                3 : 3 = 1                                  15 : 3 = 5

 9 : 3 = 3                              12 : 3 = 4                                  30 : 3 = 10

18 : 3 = 6                              21 : 3 = 7                                  24 : 3 = 8

                                                                                           27 : 3 = 9

Bài 2:

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 3: Hướng dẫn: Điền số vào các ô trống lần lượt từ trái sang phải là: 4, 7, 9, 10, 1, 5, 8, 6.