Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 tiết 97 - bảng nhân 5 trang 101 sgk Toán 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày,Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Kiến thức cần nhớ:

5 được lấy 1 lần, ta viết:

5 x 1 = 5

5 được lấy 2 lần, ta có:

5 x 2 = 5 + 5 = 10

Vậy: 5 x 2 = 10

5 được lấy  3 lần, ta có:

5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15

Vậy: 5 x 3 = 15

Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 3 =                                  5 x 2 =                              5 x 10 =

5 x 5 =                                  5 x 4 =                              5 x 9   =

5 x 7 =                                  5 x 6 =                              5 x  8 = 

                                                                                   5 x 1  =

Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?

Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

5 x 3 = 15                                5 x 2 = 10                           5 x 10 = 50

5 x 5 = 25                                5 x 4 = 20                           5 x 9   = 45

5 x 7 = 35                                5 x 6 = 30                            5 x  8 = 40

                                                                                       5 x 1  = 5

Bài 2:

Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là:

5 x 4 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

Bài 3:

Học sinh đếm thêm 5 và điền vào ô trống như sau: