Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 96 trang 98 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 tìm trung điểm của đoạn thẳng bài 3 nêu trung điểm của đoạn thẳng

Kiến thức cần nhớ

O là điểm ở giữa hai điểm A và B

Nếu AM = MB thì M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB

+ Giải bài tập

Bài 1. Trong hình bên:

a)     Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b)    M là điểm ở giữa hai điểm nào?

       N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

       O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Giải

A, M ,B là ba điểm thẳng hàng

M, O, N là ba điểm thẳng hàng

C, N, D là ba điểm thẳng hàng

M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

O là điểm ở giữa hai điểm M và N

Bài 2. Câu nào đúng, câu nào sao ?

a) C là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M  là trung điểm của đoạn thẳng Cd.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng  EG

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G

Giải

 a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

e) Đúng

Bài 3. Nếu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Giải

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng  AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK)

loigiaihay.com