Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 tiết 93.bảng nhân 3 (trang 97sgk)


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ? Bài 3: Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Kiến thức cần nhớ:

3 được lấy 1 lần, ta viết:

3 x 1 = 3

3 được lấy 2 lần, ta có:

3 x 2 = 3 + 3 = 6

3 được lấy 3 lần, ta có:

 3 x 3 = 3 + 3 + 3 = 9.

Vậy 3 x 3 = 9.

Bài 1: Tính nhẩm:

3 x 3 =                                     3 x 8 =                                    3 x 1 =

3 x 5 =                                     3 x 4 =                                   3 x 10 =

3 x 9 =                                     3 x 2 =                                    3 x 6 = 

                                                                                            3 x 7 =

Bài 2: Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài 3: Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

3 x 3 = 9                                   3 x 8 = 24                                 3 x 1 = 3

3 x 5 = 15                                  3 x 4 = 12                                3 x 10 = 30

3 x 9 = 27                                  3 x 2 = 6                                  3 x 6 = 18 

                                                                                              3 x 7 = 21

Bài 2:

Số học sinh có tất cả là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh.

Bài 3:

Học sinh đếm thêm 3 và điền số vào ô trống như sau:

Bài viết liên quan