Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 tiết 89 phép nhân (trang 92 sgk)


Phép nhân,Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu),Bài 2: Viết phép nhân theo mẫu,Bài 3: Viết phép nhân:

Phép nhân

2 được lấy 5 lần

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10.

2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2.

Ta chuyển thành phép nhân, viết như sau:

2 x 5 = 10

Đọc là hai nhân năm bằng mười.

Dấu x gọi là dấu nhân.

Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

a)           Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 8

            4 lấy được 2 lần

b)               5 + 5 + 5 = 15

                  5 được lấy 3 lần

c)                       3 + 3 + 3 + 3 = 12

                 3 được lấy 4 lần

Bài 2: Viết phép nhân theo mẫu:

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20                                        Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

Bài 3: Viết phép nhân:

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1:

b) 5 + 5 + 5 = 15                                  c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

         5 x 3 = 15                                                  3 x 4 = 12

Bài 2:

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

Bài 3:

a) 5 x 2 = 10

b) 4 x 3 = 12