Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 86 trang 87 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1,bài 2 tính chu vi hình chữ nhật bài 3 khoanh tròn vào đáp án đúng

A. Kiến thức cần nhớ

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

B. Bài tập

Bài 1.Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài \(10cm\), chiều rộng \(5 cm\)

Chiều dài \(27cm\), chiều rộng \(12m\)

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là

\((10 + 5) \times 2 = 30 (cm)\)

\((27 + 13) \times 2 = 80 (cm)\).

Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài \(35m\), chiều rộng \(20m\). Tính chu vi mảnh đất đó.

Giải

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

\((35+20 ) \times 2 = 110 (m)\)

3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

A. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) lớn hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

B. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bé hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

C. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

Giải

Khoanh vào CChu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

Vì :

Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng :

\((63 + 31) \times 2 = 188 (m)\)

Chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\) bằng :

\((54 + 40 ) \times 2 = 188 (m)\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay