Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 69 trang 70 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 2 một giờ có 60 phút bài 3 có 31 m vải hỏi may mỗi bộ quần áo

A. Kiến thức cần nhớ

Thực hiện phép chia theo các bước:

+ Đặt tính

+ tính : Chia từ trái sang phải.

B. Bài tập

Bài 1.Tính

Bài 2. Mỗi giờ có \(60\) phút. Hỏi \(\frac{1}{5}\) giờ có bao nhiêu phút?

Giải:

Số phút có trong \(\frac{1}{5}\) giờ là:

\(60 : 5 = 12\) (phút)

Bài 3. Có \(31m\) vải, may mỗi bộ quần áo hết \(3m\). Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét vải?

Giải:

Ta có: \(31 : 3 = 10\) (dư \(1\))

Như vậy có thể may được nhiều nhất là \(10\) bộ quần áo và còn thừa \(1 m\) vải.

loigiaihay.com