Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 61 trang 61 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ :

Kiến thức cần nhớ :

Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, ta lấy số lớn chia cho số bé rồi lấy một trên kết quả vừa tìm .

Giải bài tập

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 

8

2

4

 

6

3

 

 

10

2

 

 

Giải :

 

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 

8

2

4

 

6

3

2

 

10

2

5

 

 

2. Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ?

Giải :

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần là :

24 : 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ngăn trên bằng   số sách ngăn dưới.

3. Số ô vuông màu đen bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng.

Giải :

Có 1 ô vuông màu đen, 5 ô vuông màu trắng

Ta có : 5 : 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng  số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 6 ô vuông màu trắng

Ta có :  6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng  số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 4 ô vuông màu trắng

Ta có : 4 : 2 = 2 ( lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng   số ô vuông màu trắng.