Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 59 trang 59 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1, 2 tính nhẩm bài 3 một tấm vải dài 32m

Kiến thức cần nhớ

8 : 1 = 8

16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

32 : 8 =4

40 : 8 = 5

48 : 8 = 6

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

72 : 8 = 9

80 : 8 = 10

 + Giải bài tập

Bài 1.Tính nhẩm

24 : 8 =

16 : 8 =

56 : 8 =

80 : 8 =

40 : 8 =

48 : 8 =

64 : 8 =

48 : 6 =

32 : 8 =

8 : 8 =

72 : 8 =

56 : 7 =

 Giải :

Học sinh nhẩm và ghi :

24 : 8 = 3

16 : 8 = 2

56 : 8 = 7

80 : 8 = 10

40 : 8 =5

48 : 8 = 6

64 : 8 = 8

48 : 6 = 8

32 : 8 = 4

8 : 8 = 1

72 : 8 = 9

56 : 7 = 8

 Bài 2.Tính nhẩm

8 x 5  =

8 x 4  =

8  x 6 =

8 x 3 =

40 : 8 =

32 : 8 =

48 : 8 =

24 : 8 =

40 : 5 =

32 : 4 =

48 : 6 =

24 : 3 =

 Giải

Học sinh nhẩm và ghi :

8 x 5  = 40

8 x 4  = 32

8  x 6 = 48

8 x 3 = 24

40 : 8 = 5

32 : 8 = 4

48 : 8 = 6

24 : 8 = 3

40 : 5 = 8

32 : 4 = 8

48 : 6 = 8

24 : 3 = 8

 ( chú ý : mối quan hệ giữa nhân và chia).

Bài 3. Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi  mỗi mảnh dài mấy mét ?

Giải :

Chiều cao của mỗi mảnh vải là :

32 : 8 = 4 (mảnh).