Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 43 trang 44 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 tính bài 3 tính theo mẫu

Kiến thức cần nhớ:

Đề - ca – mét viết tắt là dam

1 dam = 10 m

Hec – to – met viết tắt là hm.

1hm = 100 m

1 hm = 10 dam

Bài 1. Số

1hm = …m

1 dam = …m

1hm = …dam

1km = …m

1 m = …dm

1 m = …cm

1cm = …mm

1m = ….mm

 

Giải:

1hm = 100 m

1 dam = 10 m

1hm = 10  dam

1km = 1000 m

1 m = 10 dm

1 m = 100 cm

1cm = 10 mm

1m = 1000mm

Bài 2.

a) 4 dam = …..m

Nhận xét:

4 dam = 1 dam x 4

= 10 m x 4

= 40m.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu).

Mẫu : 4 dam = 40m                                 8hm = 800m

7 dam = …m                                 7hm =… m

9 dam = …m                                 9hm = …m

6 dam = …m                                 5hm = …m.

Giải:

b) 7 dam = 70 m                                 7hm = 700m

9 dam = 90m                                 9hm = 900m

6 dam = 60m                                 5hm = 500m.

Bài 3.Tính theo mẫu:

Mẫu: 2dam + 3dam = 5dam                             24dam – 10dam = 14dam

25dam + 50dam =                               45dam – 16dam  =

8dam + 12dam   =                              67 dam – 25dam  =

36dam + 18dam =                               72dam – 48dam   =

Giải :

25dam + 50dam =     75dam                       45dam – 16dam  = 29dam

8dam + 12dam   =      20dam                     67 dam – 25dam  = 42dam

36dam + 18dam =     54dam                    72dam – 48dam   = 24dam.