Lý thuyết ,bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 29 trang 29 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ, bài 1 tính rồi viết theo mẫu bài 2 điền vào chỗ trống bài 3 khoanh tròn vào hình

Kiến thức cần nhớ:

Trong phép chia có dư:

- Số dư bao giờ cũng bé hơn số chia.

- Số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

+ Bài tập

1. Tính rồi viết theo mẫu:

Bài giải:

2. 

Giải:

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 ( không có dư) hoặc phép chia đã cho có số dư (6) bằng số chia 6

c) Ghi Đ vào ô trống vì 48 : 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 ( dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư 5 lớn hơn số chia 3.

Bài 3. Đã khoanh vào  số ô tô trong hình nào?

 

Đã khoanh tròn vào  số ô tô trong hình a.