Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 134 trang 142 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1,2. Tính diện tích hình thoi Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S)

Kiến thức cần nhớ

AC = m

BO = n

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = \({{m \times n} \over 2}\)

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Giải

a) Diện tích hình thoi ABCD:

 (cm2 )

Diện tích hình thoi MNPQ :

 (cm2 )

Bài 2. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là:

(dm2 ).

b) Ta có: 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là:

(dm2 ).

Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng  diện tích hình chữ nhật

Giải

a) Ghi S vào ô trống 

b) Ghi Đ vào ô trống