Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 109 trang 121 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ, Bài 1: So sánh hai phân số, Bài 2. Rút gọn rồi so sánh hai phân số bài 3 giải toán

Kiến thức cần nhớ

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của chúng.

Giải bài tập

Bài 1: So sánh hai phân số:

a)  và       b)  và      c)  và 

Giải

a) Quy đồng mẫu số hai phân số  và   :

Vì 15 < 16 nên  <  

b) Quy đồng mẫu số hai phân số    và  

;              

Vì 40 < 42

 nên   <  

c)  Quy đồng mẫu số hai phân số  và 

; giữ nguyên 

Vì 4 > 3 nên   > 

Bài 2. Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

 và                 b)  và 

Giải

a) Rút gọn hai phân số  và     

; giữ nguyên 

Vì 3 < 4  nên   <    

b) Rút gọn hai phân số  và 

; giữ nguyên 

Ta có 2 < 3 nên    > 

Bài 3. Mai ăn  cái bánh, Hoa ăn  cái bánh. Ai ăn nhiều bánh hơn?

Giải

Mai ăn  cái bánh tức là  cái bánh

Hoa ăn  tức là  cái bánh

vì  <  nên Hoa ăn nhiều bánh hơn.