Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 tiết 104 bảng chia 2 (trang 109 sgk)


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?,Bài 3: Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Kiến thức cần nhớ:

2 : 2 = 1                         

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

Bài 1: Tính nhẩm:

6 : 2 =                            2 : 2 =                          20 : 2 =

4 : 2 =                            8 : 2 =                          14 : 2 =

10 : 2 =                         12 : 2 =                          18 : 2 =

                                                                         16 : 2 =

Bài 2: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

Bài 3: Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Bài giải:

Bài 1: Học sinh tính nhẩm và ghi kết quả:

6 : 2 = 3                           2 : 2 = 1                          20 : 2 = 10

4 : 2 = 2                           8 : 2 = 4                          14 : 2 = 7

10 : 2 = 5                        12 : 2 = 6                          18 : 2 = 9

                                                                             16 : 2 = 8

Bài 2: Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

Bài 3:

Số 4 là kết quả của phép tính 8 : 2

Số 6 là kết quả của phép tính 12 : 2

Số 7 là kết quả của phép tính 14 : 2

Số 8 là kết quả của phép tính 16 : 2

Số 10 là kết quả của phép tính 20 : 2