Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 133 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Số ?,Bài 4: Tính.

Kiến thức cần nhớ:

1. Phép nhân có thừa số 0.

0 x 2 = 0 + 0 = 0 ,      vậy    0 x 2 = 0

                               ta có  2 x 0 = 0

0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 ,    vậy 0 x 3 = 0

                                ta có 3 x 0 = 0

Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

2. Phép chia có số bị chia là 0.

0 : 2 = 0 vì 0 x 2 = 0

0 : 5 = 0 vì 0 x 5 = 0

Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

Chú ý: Không có phép chia cho 0.

Bài 1: Tính nhẩm:

0 x 4 =                   0 x 2 =                  0 x 3 =                   0 x 1 =

4 x 0 =                   2 x 0 =                  3 x 0 =                   1 x 0 =

Bài 2: Tính nhẩm:

0 : 4 =                    0 : 2 =                 0 : 3 =                    0 : 1 =

Bài 3: Số ?

...x 5 = 0                       3 x ... = 0

...: 5 = 0                       ... : 3 = 0

Bài 4: Tính:

2 : 2 x 0 =                       0 : 3 x 3 =

5 : 5 x 0 =                       0 : 4 x 1 =

Bài giải:

Bài 1:

0 x 4 = 0                 0 x 2 = 0                 0 x 3 = 0                    0 x 1 = 0

4 x 0 = 0                 2 x 0 = 0                  3 x 0 = 0                   1 x 0 = 0

Bài 2:

0 : 4 = 0                  0 : 2 = 0                 0 : 3 = 0                    0 : 1 = 0

Bài 3:

0 x 5 = 0                       3 x 0 = 0

0 : 5 = 0                       0 : 3 = 0

Bài 4:

2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 3 x 3 = 0 x 3 = 0

5 : 5 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 4 x 1 = 0 x 1 = 0